Algemene voorwaarden De Fitstudio

 

1. Lidmaatschap
a. Leden zijn zij die deze overeenkomst met De Fitstudio zijn aangegaan. De aanvangsdatum van het lidmaatschap is de inschrijfdatum zoals vermeld op het inschrijfformulier. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen geen rechten aan het lidmaatschap ontlenen
b. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven op de voorzijde van het inschrijfformulier met een opzegtermijn van één maand. Indien een lid begint met sporten in een gratis actiemaand volgt dit automatisch met een abonnement startend op de eerste dag van de eerst volgende betalende kalendermaand. Na de eerste contractperiode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met telkens één maand. Opzegging is dan mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Zonder tijdige opzegging loopt de automatische incasso, zoals vermeld in artikel 2 lid b, door.
c. Tussentijdse opzegging is slechts mogelijk in geval van medische noodzaak met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Het lid dat op deze grond opzegt, dient wel een relevante ondertekende verklaring van een huisarts of medisch specialist te overleggen.
d. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
e. De Fitstudio is gerechtigd om een lidmaatschap te beëindigen indien er sprake is van herhaaldelijk overtreden van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers. De contributie voor, het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschap, is per datum beëindiging verschuldigd en opeisbaar.
f. De Fitstudio is te allen tijde gerechtigd openings- en sluitingstijden te wijzigen. Aan deze wijzigingen kunnen door degenen met een lidmaatschap bij De Fitstudio geen rechten worden ontleend. De Fitstudio is gesloten op erkende feestdagen en op dagen door De Fitstudio aangegeven.
2. Contributie en inschrijfgeld
a. Voor het lidmaatschap is inschrijfgeld en contributie verschuldigd.
b. De maandelijkse contributie en het inschrijfgeld dienen vooruit te worden betaald. Betaling zal uitsluitend geschieden via automatische incasso.
c. Indien het bij aanvang van het lidmaatschap niet meer mogelijk is om de voor die kalendermaand verschuldigde contributie te incasseren zal deze verschuldigde contributie worden meegenomen bij de automatische incasso van de eerst volgende kalendermaand. Hetzelfde geldt voor het verschuldigde inschrijfgeld.
d. Indien de contributie en/ of het inschrijfgeld niet tijdig wordt betaald, zal de verschuldigde contributie en/ of het
inschrijfgeld na ingebrekestelling direct opeisbaar zijn. De Fitstudio behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de vestiging van De Fitstudio te ontzeggen en administratie-, incasso-, (buiten)gerechtelijke en rentekosten met een minimum van € 100,- (ZEGGE: HONDERD EURO) in rekening te brengen.
e. De Fitstudio is gerechtigd de inschrijfgelden en contributie aan het begin van ieder kalenderjaar opnieuw vast te stellen. De herziene contributie geldt per direct voor bestaande leden.
f. De Fitstudio is gerechtigd om wervingsacties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Hieraan kunnen houders van lopende abonnementen geen rechten ontlenen. De acties en kortingen zullen op hun situatie nimmer van toepassing zijn.
3. Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de faciliteiten van De Fitstudio is geheel voor eigen risico van het lid. De Fitstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade of letsel als gevolg van ongevallen van het lid. Daarnaast aanvaardt De Fitstudio geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
b. Leden zijn aansprakelijk voor de door hen toegebrachte schade aan de vestiging of eigendommen van De Fitstudio.
4. Huisregels
a. Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen De Fitstudio.
b. In de trainingsruimte moeten binnenschoenen en correcte sportkleding worden gedragen.
c. De trainingsapparatuur moet worden gebruikt op een wijze zoals aangegeven door ( medewerkers van) De Fitstudio.
d. Het trainingscircuit wordt door elk lid tweemaal per keer doorlopen. Het meerdere malen doorlopen van het circuit is niet toegestaan.
e. Leden wordt tot drie kwartier voor sluitingstijd toegestaan om het gehele trainingscircuit te doorlopen. Start een lid later dan dient zij op sluitingstijd te stoppen met trainen.
f. Het gebruik van koffie, thee en water is gratis.
5. Huisregels en algemene voorwaarden
a. Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en de algemene voorwaarden van De Fitstudio en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en huisregels te kennen en te accepteren. De Fitstudio is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor elk lid van De Fitstudio. De algemene voorwaarden en de huisregels van De Fitstudio staan op de website van De Fitstudio en op de achterzijde van het inschrijfformulier.